Particulierenverkoop (en klein zakelijk) enkel op zaterdag van 09:00 - 12:00 in NL | Géén uitzondering mogelijk

Gebruikt meubilair alleen in Nederland verkrijgbaar

 • Algemene verkoop en Leverings -voorwaarde Goesten en Goesten

Al onze aanbiedingen/offertes zijn, ook wat prijzen betreft, vrijblijvend. Tenzij anders vermeld en schriftelijk overeengekomen is. Prijzen zijn excl. btw, leveringskosten en bezorgkosten. Lees hieronder aandachtig onze leveringsvoorwaarden. Deze zijn per 1 januari 2017 herzien en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Goesten en Goesten zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Goesten en Goesten kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder, doch niet uitsluitend, begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Goesten en Goesten daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Goesten en Goesten anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Goesten en Goesten niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Een overeenkomst komt pas tot stand als een bestelling door Goesten en Goesten schriftelijk bevestigd is.
 7. Bij het plaatsen van een bestelling is de koper een aanbetaling van tenminste 30% van het totale factuurbedrag verschuldigd, welke binnen 3 dagen na bevestiging door Goesten en Goesten dient te worden voldaan op het door Goesten en Goesten opgegeven bankrekeningnummer.
 8. De bij punt 7 genoemde aanbetaling zal verrekend worden bij de laatste levering der goederen.
 9. De genoemde aanbetaling van 30% zal aan Goesten en Goesten vervallen/toekomen indien de order door de Wederpartij geannuleerd of niet afgenomen wordt (ook bij deelleveringen).
 10. Tenzij expliciet overeen gekomen, dienen alle facturen voorafgaand aan levering per bank of contant bij levering te worden voldaan, bij gebreke waarvan Goesten en Goesten zich het recht voorbehoudt om de levering op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden
 11. Als in uitzonderlijke gevallen overeen is gekomen dat betaling achteraf kan plaatsvinden, geldt een betalingstermijn van 7 dagen.
 12. Alle betalingen door de Wederpartij dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 13. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 14. Alle geleverde en nog te leveren goederen/zaken blijven uitsluitend eigendom van Goesten en Goesten totdat alle vorderingen die Goesten en Goesten op de Weder partij heeft of zal krijgen, waaronder ook, doch niet uitsluitend, de vorderingen uit hoofde van artikel 3:92 lid 2 BW (rente en (buiten)gerechtelijke kosten) en toerekenbare tekortkoming, volledig zijn voldaan.
 15. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de Wederpartij is overgegaan, is het de Wederpartij niet toegestaan om de goederen te verpanden of te bezwaren met enig ander recht ten behoeve van een derde.
 16. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Goesten en Goesten daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 17. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen/zaken mogen door de Wederpartij aan derden worden verkocht en overgedragen, mits dit geschiedt in de normale uitoefening van het bedrijf van de Wederpartij. In het geval van verkoop op krediet is de Wederpartij verplicht om van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
 18. Opdrachtgever is gehouden om de door Goesten en Goesten onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen/zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Goesten en Goesten te bewaren.
 19. De Wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren. De Wederpartij zal Goesten en Goesten op eerste verzoek (een kopie van) de polissen ter inzage verstrekken.
 20. Alle aanspraken van de Wederpartij op de verzekeraars van de goederen uit hoofde van de verzekeringen, zoals bedoeld in het vorige artikel, zullen, op eerste verzoek van Goesten en Goesten aan Goesten en Goesten worden verpand ter meerdere zekerheid van alle vorderingen die Goesten en Goesten op de Wederpartij heeft, uit welke hoofde dan ook.
 21. In het geval de Wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen jegens Goesten en Goesten tekortschiet of Goesten en Goesten gegronde vrees heeft dat de Wederpartij in haar verplichtingen tekort zal schieten, is Goesten en Goesten gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen/zaken terug te nemen, waarna de Wederpartij zal worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gepaard gaande kosten, en onverminderd alle overige in dat geval aan Goesten en Goesten toekomende rechten, waaronder, doch niet uitsluitend, het recht op verrekening met de eventueel door Goesten en Goesten geleden schade. Voor het geval Goesten en Goesten haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Goesten en Goesten en door Goesten en Goesten aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Goesten en Goesten zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 22. Wanneer de Wederpartij in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de Wederpartij aan Goesten en Goesten de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke laatste ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.
 23. Goesten en Goesten mag de levering opschorten:
  • nadat de betalingstermijn is verstreken ofwel de Wederpartij enige andere verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • wanneer Goesten en Goesten door een mededeling of gedraging van de Wederpartij moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven;
  • indien na het sluiten van de overeenkomst Goesten en Goesten ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Goesten en Goesten kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 24. Opgegeven levertijden zijn niet bindend en gelden slechts als indicatie van de te verwachten levertijd.
 25. Bestellingen op afroep dienen stipt op de overeengekomen data afgeroepen en afgenomen te worden zonder dat enige sommatie zijdens de verkoper nodig is.
 26. Bij het niet binnen 4 weken na gereedheid afnemen of afroepen van de goederen is de koper opslag en handelingskosten verschuldigd met een minimum van €150,00 per m3 per week. Deze kosten dienen voor levering te worden voldaan en blijven verschuldigd bij annulering van de bestelling.
 27. Het gekochte wordt voetstoots door Goesten en Goesten verkocht. De Wederpartij koopt het gekochte zoals dat in gewicht, aantal, soort, samenstelling en hoedanigheid door Goesten en Goesten is aangeboden. De Wederpartij koopt te eigen bate en schade, zonder dat hij daarbij kan afgaan op vermeldingen of mededelingen van Goesten en Goesten. Voor het volledig zijn van het gekochte, het doelmatig, deugdelijk, veilig of duurzaam functioneren of de bruikbaarheid, dan wel het economisch nut van het gekochte wordt niet ingestaan.  Goesten en Goesten staat evenmin in voor het voldoen aan voorschriften ingevolge de Warenwet of enig ander ter zake van het gekochte geldend wettelijk vereiste.
 28. Indien de koper, ondanks het in het vorige artikel bepaalde, klachten heeft aangaande het gekochte dient dit terstond, doch uiterlijk binnen 3 dagen, na ontdekking schriftelijk te worden gemeld bij Goesten en Goesten.
 29. Ruilen van bij Goesten en Goesten gekochte 2e hands zaken en restpartijen is niet mogelijk en er vindt ter zake tevens geen restitutie plaats van het aankoopbedrag.
 30. Behoudens gevallen van grove schuld is iedere aansprakelijkheid van Goesten en Goesten voor schade van welke aard ook uitgesloten.
 31. Indien enige bepaling van deze Algemene verkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene verkoopvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
 32. Op alle overeenkomsten en transacties is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen tussen Goesten en Goesten de Wederpartij zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, Nederland.
 33. Voor alle bij ons gedane bestellingen gelden onze algemene verkoopvoorwaarden. Door zijn bestelling wordt de Wederpartij geacht met deze akkoord te gaan. In geval op bepaalde punten bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen blijven voor al het overige onze algemene verkoopvoorwaarden van kracht. Afwijkingen van onze verkoopvoorwaarden en mondelinge afspraken zijn alleen dan bindend, wanneer zij onzerzijds schriftelijk zijn bevestigd.